Slovakia office:
India office:

S Stanovy komory

Stanovy komory

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

STANOVY INDICKEJ OBCHODNEJ A KULTÚRNEJ KOMORY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ČLÁNOK 1. ZALOŽENIE

Indická Obchodná a Kultúrna Komora v Slovenskej republike sa zriaďuje na dobu neurčitú v súlade s podmienkami o činnosti občianskych združení stanovenými v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a jeho neskorších predpisov.

ČLÁNOK 2. NÁZOV KOMORY

2.1) v slovenčine: "Indická obchodná a kultúrna komora v Slovenskej republike".
Názov v skratke bude "INDCHAM"
2.2) v anglickom jazyku: "Indian Chamber of Commerce in the Slovak Republic"
Názov v skratke bude "INDCHAM".

ČLÁNOK 3. PRÁVNICKÁ OSOBA

Podľa platného slovenského práva vystupuje Komora ako právnická osoba, pričom ju pred slovenským alebo indickým právom zastupujú fyzické alebo právnické osoby s cieľom vytvorenia slovensko- indických obchodných vzťahov, pomáhať pri vytváraní pobočiek indických firiem, komôr pôsobiacich na území Slovenskej republiky, pobočiek zahraničných právnických osôb slovenských alebo indických skupín, osôb so slovenským alebo indickým štátnym občianstvom, a to na základe podmienok uvedených v týchto stanovách.

ČLÁNOK 4. SÍDLO

Sídlo komory sa nachádza na ulici Dunajská 8, 811 01, Bratislava I. Webová prezentácia sa bude nachádzať na dvoch doménach – www.indickakomora.sk (v slovenskom jazyku a www.indianchamber.sk (v anglickom jazyku).

ČLÁNOK 5. JAZYKY

Komunikačnými jazykmi komory sú slovenský a anglický jazyk.

ČLÁNOK 6. ÚČEL KOMORY

Komora si stanovuje za cieľ činnosti podporu rozvoja vzájomných slovensko- indických vzťahov a obchodnej výmeny medzi Indickou republikou a Slovenskou republikou ako i technickú a ekonomickú spoluprácu medzi podnikateľmi z oboch krajín a poskytovanie informácií a asistencie všetkým, ktorí o ne prejavia záujem ako aj ich spoločníkom.

Komora nadviaže vzťahy a vzájomnú spoluprácu s indickou ambasádou na Slovensku, a to prostredníctvom spoločných projektov a návrhov spolu so Slovenskou Obchodnou a Priemyselnou Komorou, Úniou Obchodných Komôr, regionálnymi centrami pre rozvoj zahraničného obchodu, priemyselnými a umeleckými komorami a vývoznými konzorciami a ďalšími inštitúciami a združeniami, ktoré sa v budúcnosti vytvoria. Komora sa venuje propagačnej činnosti, pomocou ktorej podáva užitočné ekonomické informácie, aby napomohla k rozšíreniu spolupráce medzi firmami a prispela k rozvoju obchodných príležitostí.

Ďalej si Komora stanovuje za cieľ:

6.1) nadväzovať vzťahy s úradmi, organizáciami, komorami a finančnými kruhmi oboch krajín, za účelom uľahčenia vzájomnej podnikateľskej činnosti.
6.2) spolupracovať s obchodným sektorom Indickej republiky a Slovenskej republiky v záležitostiach týkajúcich sa rozvoja ekonomických vzťahov medzi Indickou republikovou a Slovenskou republikou.

6.3) vybavovať náležitosti, ktoré môžu požadovať miestne slovenské alebo indické úrady.

6.4) informovať o podnikoch, právnych ustanoveniach a akýchkoľvek iných nariadeniach, ktoré všeobecne súvisia s trhom a obchodom v niektorých jeho sférach, o možnostiach uplatnenia tovaru na trhu ako aj sprostredkovať iné služby obom krajinám.
6.5) systematicky zhromažďovať poznatky o prípadných úpravách v legislatíve, normách a miestnych zvykoch pri ekonomickej, finančnej, colnej alebo daňovej spolupráci.
6.6) poskytovať odborné posudky, konzultácie, tlmočnícke alebo akékoľvek iné odborné služby za účelom podpory rozvoja obchodu a v snahe poskytnúť čo najlepšie poradenstvo pre tých, ktorí majú záujem podnikať v jednej z týchto dvoch krajín.
6.7) vykonávať akúkoľvek ďalšiu činnosť potrebnú k naplneniu predsavzatí, ktoré si Komora stanoví.
6.8) za asistencie miestnych úradov propagovať, ochraňovať a obraňovať záujmy firiem a ich obchodných spolupracovníkov na území oboch zúčastnených strán.
6.9) vydávať časopis alebo iné predpisy (uverejnenia) elektronicky, alebo v tlačovej podobe. Táto činnosť vyplýva pre členov bezplatne. Pre nečlenov je možné zaviesť primeraný poplatok. Obchodná komora môže uskutočňovať trhy, výstavy a i., alebo prevziať ich zastupovanie.
6.10) komora bude vykonávať svoje aktivity a činnosť na území Slovenskej republiky v súlade s jej platnou legislatívou.

ČLÁNOK 7. FINANČNÉ ZDROJE A MAJETOK KOMORY

7.1) Komora je nezisková organizácia.
7.2) Aby bola Komora schopná uskutočňovať svoje ciele, bude mať k dispozícii finančné prostriedky pozostávajúce z členských poplatkov jej členov, darov, štátnych príspevkov a fondov alebo príjmov, ktoré obdrží ako odmenu za vykonané služby a ktoré budú použité na podporu činnosti a cieľov komory.
7.3) Na základe rozhodnutia Pokladníka a v súlade s výškou rozpočtu a odsúhlasením Riadiacim Výborom, Správna Rada ustanoví ročnú výšku členského poplatku, ktorý sa prednesie na najbližšom Valnom Zhromaždení.
7.4) Výška ročného členského poplatku je platná pre obdobie jedného kalendárneho roku, t.j. od 1. januára do 31. decembra daného roku. Poplatok je splatný do konca prvého trimestra daného kalendárneho roku. Pre nového člena, ktorý vstúpi do komory po stanovenom období bude výška členského poplatku vypočítaná podľa času, ktorý zostáva do 31. decembra daného roku.
7.5) Majetok Komory spravuje Správna Rada Komory. Dary a štátne príspevky budú použité v súlade s požiadavkami darcov. Štátne príspevky budú použité výhradne na účely, pre ktoré boli získané.
7.6) Komora spravuje svoj majetok na základe rozpočtu, ktorý pre každý rok odsúhlasí Správna Rada Komory.
7.7) Členovia Komory nemajú nijaké právo na majetok Komory. V prípade rozpustenia Komory z akéhokoľvek dôvodu, bude majetok Komory prevedený na inštitúciu, ktorá bude vykonávať podobnú činnosť a to na základe predchádzajúceho súhlasu Správnej Rady.

ČLÁNOK 8. SAMOSTATNÉ KANCELÁRIE

Aby mohla Komora vykonávať činnosť, ktorú si stanovila, môže zriadiť samostatné detašované pracoviská s vlastným rozpočtom a špecifickými finančnými prostriedkami, ktoré vyčlení Správna Rada a každoročne ich predloží na Valnom Zhromaždení.

ČLÁNOK 9. ZODPOVEDNOSŤ

Komora ručí za svoje záväzky jedine svojim majetkom. Akákoľvek osobná zodpovednosť jej členov je vylúčená.

ČLÁNOK 10. ČLENOVIA

10.1) Komora je prístupná rovnako pre indické ako aj slovenské spoločnosti a osoby, bez ohľadu na ich sídlo a na základe súhlasu Správnej Rady, konkrétne:
- Fyzické osoby, ktoré vykazujú ekonomickú činnosť, ktorá je relevantná pre ciele Komory.
- Právnické osoby, ktoré vykazujú ekonomickú činnosť, ktorá je relevantná pre ciele Komory
- Pobočky horeuvedených firiem, asociácie, zväzy, syndikáty a odborné združenia, vzdelávacie inštitúcie a iné.

10.2) Nasledovné osoby môžu figurovať ako čestní členovia Komory a majú právo zúčastňovať sa Valného Zhromaždenia, bez hlasovacieho práva s hlasom poradným:
- Pán veľvyslanec Indickej republiky v Slovenskej republike
- Pán veľvyslanec Slovenskej Republiky v Indickej republike
- Obchodný atašé Indickej republiky v Slovenskej Republike
- Obchodný atašé Slovenskej republiky v Indickej republike

ČLÁNOK 11. ČLENSTVO

11.1) každý, kto má záujem stať sa členom Komory, musí predložiť žiadosť alebo vyplniť pripravený formulár, kde objasní svoju situáciu a zaviaže sa plniť stanovy, normy a pravidlá vyplývajúce z jej členstva v Komore. Pre právnické osoby treba uviesť meno zástupcu.
11.2) Komora žiadateľovi písomne oznámi svoje rozhodnutie o jeho prijatí. Komora nie je povinná objasniť dôvody svojho rozhodnutia o neprijatí. Členstvo nadobúda platnosť dňom uhradenia členského príspevku (na základe rozhodnutia Správnej Rady).
11.3) Čestní členovia sa stanú riadnymi členmi Komory na základe súhlasu Valného Zhromaždenia a nemusia uhrádzať členský poplatok.

ČLÁNOK 12. UKONČENIE ČLENSTVA

Členstvo môže byť ukončené z nasledovných dôvodov:
- Neuhradenie členského poplatku za tri mesiace
- Zrieknutie sa členstva na základe písomného oznámenia Správnej Rade alebo jej Prezidentovi.
- Úmrtie v prípade fyzických osôb.
- Rozpustenie alebo zrušenie v prípade právnických osôb.
- Na základe rozhodnutia Správnej Rady o vylúčení člena, Rada môže pristúpiť k vylúčeniu člena po odsúhlasení dvojtretinovou väčšinou hlasov členov Správnej Rady v prípade závažného porušenia alebo častého porušovania povinností uvedených v stanovách. Predtým, ako prijme konečné rozhodnutie, Správna Rada pošle upozornenie o nedodržaní povinností, aby informovala člena o zámere Rady vylúčiť ho z Komory v prípade, že okamžite nenapraví chyby, ktorých sa dopustil (predovšetkým čo sa týka platby poplatkov).
Rada má právo člena okamžite vylúčiť:
- V prípade trestného odsúdenia fyzických osôb.
- Odchod alebo vylúčenie z Komory nedáva jej členovi nárok na navrátenie majetku alebo financií, ktoré do Komory investoval.
- V prípade rozpustenia Komory, členstvo zaniká automaticky.

ČLÁNOK 13. PRÁVA ČLENOV

Každý člen Komory má právo:
a) Hlasovať a byť zvolený do orgánov Komory.
b) Zúčastňovať sa na spoločenských akciách organizovaných Komorou.
c) Zúčastňovať sa na poradách Komory, prezentovať projekty a hlasovať.
d) Má právo na jeden hlas. Právnické osoby sú zastupované ich právnymi zástupcami alebo inou osobou, ktorá je k tomu oprávnená.
e) Požiadať Komoru o poradenstvo v oblasti jeho pôsobenia a zároveň má prístup k všetkým publikáciám a dokumentácii, ktoré má Komora k dispozícii.
f) Má právo obsadiť zastupiteľské alebo členské funkcie v niektorom z orgánov Komory.
h) Má právo uvádzať svoje členstvo v Komore v korešpondencii na základe predchádzajúceho súhlasu Komory a po dohode s Riadiacim Výborom, môže používať logo Komory.

ČLÁNOK 14. POVINNOSTI ČLENOV

14.1) Členovia Komory budú podporovať Komoru v naplnení predsavzatí, ktoré si stanoví a v aktivitách, na ktorých sa Komora podieľa a zaväzujú sa dodržiavať stanovy a rozhodnutia jej orgánov.
14.2) Ktorýkoľvek člen Komory, s výnimkou čestných členov, je povinný platiť ročný členský poplatok, splatný k začiatku kalendárneho roku, v súlade s nariadeniami Správnej Rady a týmito stanovami.
14.3) Člen Komory je povinný predložiť Zhromaždeniu potrebné informácie o jeho aktivitách, tak, aby tým neohrozil vlastné obchodné tajomstvá.

a) Všetci členovia sú povinní udržiavať obchodné tajomstvá Komory.
b) Členovia sú povinní dodržiavať etické normy.

ČLÁNOK 15. ORGÁNY KOMORY

Komora má nasledovné orgány:

1. Valné Zhromaždenie,
2. Správna Rada,
3. Riadiaci Výbor (Predstavenstvo),
4. Sekretariát.

ČLÁNOK 16. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Valné Zhromaždenie je najvyšším orgánom Komory a tvoria ho všetci jej členovia.

16.1) Právomoci Valného Zhromaždenia:

- Schvaľovať obchodné výročné správy, menovať Pokladníka, prezentovať finančné správy, strategické plány, ktoré vypracuje a predloží Správna Rada,
- voliť a určovať členov Správnej Rady,
- určovať vedenie Správnej Rady,
- ratifikovať menovania do funkcií, ktoré sa uskutočnili na poslednom Výročnom Zhromaždení.
- rozhodovať o zániku komory,
- rozhodovať o zvolení čestných členov, ktorých navrhne Správna Rada
- rozhodovať o akejkoľvek iných záležitostiach, ktoré nespadajú do kompetencií Správnej Rady.

16.2) Zvolanie a stretnutie Valného Zhromaždenia:

a) Valné Zhromaždenie sa uskutočňuje minimálne jeden-krát do roka, a to minimálne šesť mesiacov pred skončením kalendárneho roka. Zhromaždenie sa zvoláva na žiadosť jeho členov. Členovia podajú žiadosť Správnej Rade, ktorá je povinná zvolať Valné Zhromaždenie najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti.
b) Valné Zhromaždenie zvoláva Správna Rada prostredníctvom akéhokoľvek komunikačného prostriedku, kde oznámi miesto a čas konania zhromaždenia. Zhromaždenie je tiež nutné zvolať na základe súdneho nariadenia alebo na žiadosť dvoch tretín jeho členov, pričom v sa žiadosti musí uviesť dôvod zvolania Zhromaždenia. Oznámenie o zvolaní Valného Zhromaždenia ako aj jeho program musia byť zaslané členom Zhromaždenia tak, aby ho obdržali najneskôr 14 dní pred dňom konania Zhromaždenia.
c) Valnému Zhromaždeniu predsedá Prezident Správnej Rady a v jeho neprítomnosti ho zastupuje Viceprezident.
d) Členovia Komory sa budú podpisovať na dochádzkový hárok, ktorý overí Prezident a Tajomník Správnej Rady.
e) Rozhodnutia je možné robiť len ohľadom bodov, ktoré sú v daný deň na programe stretnutia. Do programu sa pred pojednávaním môže pridať jeden ďalší bod, ak ho odsúhlasia 2/3 prítomných členov alebo ich zástupcov.
f) Valné Zhromaždenie má právo zasadať, ak je prítomná aspoň 1/3 členov Komory alebo ich zástupcov.
g) Ak sa Zhromaždenia nezúčastní potrebný počet členov, Zhromaždenie bude opätovne riadne zvolané. Medzi prvým a druhým Zhromaždením musí uplynúť časový odstup 15-tich dní. Valné Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní potrebný počet jeho členov alebo ich zástupcov.
h) Jeden člen môže dať splnomocnenie inému členovi k tomu, aby ho zastupoval na Valnom Zhromaždení. Originál splnomocnenia je potrebné predložiť Prezidentovi Valného Zhromaždenia ešte pred samotným Zhromaždením.
i) Rozhodnutia vstupujú do platnosti po ich schválení väčšinou prítomných členov. Okrem tých rozhodnutí, ktoré sa týkajú zmien v stanovách Komory alebo rozhodnutia o jej rozpustení, kde je nutná prítomnosť dvojtretinovej väčšiny členov. V prípade nerozhodného hlasovania sa hlasuje znovu. V prípade nerozhodného hlasovania má rozhodujúci hlas Prezident Komory.
j) Protokol z každého Zhromaždenia podpísaný Prezidentom Komory sa založí do samostatnej zložky (v prípade neprítomnosti Prezidenta protokol podpíše Viceprezident Komory).
k) Valné Zhromaždenie môže vymenovať Čestného Prezidenta z niektorého z bývalých prezidentov, ktorí sa mimoriadne podieľal na aktivitách Komory alebo sa inak zaslúžil o jej rozvoj. Čestní prezidenti sú členmi Komory.

ČLÁNOK 17. SPRÁVNA RADA

Správna Rada je orgán, ktorý spravuje Komoru v obdobiach medzi jednotlivými Valnými Zhromaždeniami. Zasadnutia Správnej Rady sa konajú podľa potreby, najmenej však 2 krát do roka. Zasadnutie Správnej rady môže písomne zvolať Výkonný riaditeľ, Predseda Správnej rady alebo minimálne dvaja členovia Správnej rady. Členovia Správnej rady si zo svojho stredu volia Predsedu správnej rady - Prezidenta a troch Vice-Prezidentov, ktorí sú zároveň štatutárnymi zástupcami združenia oprávneným konať a podpisovať samostatne v mene združenia. Predseda správnej rady je zároveň predsedom združenia a prezidentom komory. Správna rada schvaľuje ročný plán činnosti organizácie - rozpočet, ciele, aktivity, a účtovnú uzávierku a správu za predchádzajúci rok. Správna rada formuje a aktualizuje víziu a smerovanie združenia. Aktívne spolupracuje s Výkonným riaditeľom na strategickom rozhodovaní a vytváraní strategických dokumentov organizácie. Správna rada má právomoc v odôvodnených prípadoch vydať záväzný pokyn pre Výkonného riaditeľa. Správna rada má poverenie od Valného zhromaždenia schvaľovať a upravovať stanovy Obchodnej Komory.
Správnu Radu tvoria minimálne 3 a maximálne 9 členovia, ktorí majú hlasovacie právo a do funkcie sú volení Valným Zhromaždením na dobu 5 rokov. Kandidáti sú povinní predložiť svoju kandidatúru najneskôr týždeň pred voľbami do Správnej Rady.
Predstavitelia sú volení na obdobie piatich rokov s možnosťou ich znovuzvolenia.
Správna Rada splnomocňuje Prezidenta a Riadiaci Výbor k riadeniu jej samosprávy, tí ju zároveň aj oficiálne reprezentujú.
Prezident navrhuje výšku poplatkov, pripravuje rozpočet a rozhoduje o ďalších aktivitách Komory. (Správna Rada je oprávnená určovať výšku rôznych druhov poplatkov alebo príspevkov). Správna Rada vymenúva členov Riadiaceho Výboru na návrh Prezidenta.
Podnikateľský subjekt, ktorý je členom Komory, môže mať v Správnej Rade len jedného zástupcu.
Zvolení členovia Správnej Rady si spomedzi seba zvolia Prezidenta, Viceprezidentov, Pokladníka a Tajomníka.
Veľvyslanec a obchodný atašé Indickej republiky je automaticky členom Obchodnej Komory, no nemá nárok na hlasovacie právo.
Členovia Rady zastávajú svoju funkciu v Rade dobrovoľne bez nároku na odmenu.
Členovia Správnej Rady môžu zvoliť Čestného Prezidenta ex officio. Čestní Prezidenti Rady sú prizvaní k účasti na stretnutiach Správnej Rady ako prísediaci bez volebného práva.
Quórum sa považuje za uznášaniaschopné v prípade, že sa hlasovania zúčastní najmenej polovica členov Rady alebo ich zástupcov. Rozhodnutia vstupujú do platnosti po odsúhlasení väčšinou zúčastnených. V prípade nerozhodného hlasovania má rozhodujúci hlas Prezident.
Správna Rada rozhoduje o všetkých zásadných otázkach, o ktorých podľa stanov nespadajú do priamej kompetencie Valného Zhromaždenia.
Činnosti Správnej Rady:
- Kontroluje a vykonáva rozhodnutia Valného Zhromaždenia,
- Dozerá na prácu Riadiaceho Výboru.
- V prípade Prezidentovej práceneschopnosti ho zastupuje viceprezident. Viceprezidenta zastupuje Tajomník.
- Rada rozhoduje o prijatí, resp. vylúčení členov a to na základe podmienok stanovených v týchto stanovách.
- Rada má k dispozícii všetok majetok a finančné prostriedky tak, ako je to uvedené v článku 7.
- Rada vytvára špeciálne komisie,
- Schvaľuje ročný rozpočet.

ČLÁNOK 18. RIADIACI VÝBOR (Predstavenstvo)

Správna Rada volí Riadiaci Výbor na funkčné obdobie piatich rokov.
Výbor má maximálne 6 členov: Prezidenta, 3 viceprezidentov, Pokladníka a Tajomníka. Pokiaľ výbor nemá šiestich členov, funkcie Pokladníka a Tajomníka sa môžu zlúčiť v rámci členov Vice Prezidentov. Výbor sa stretáva raz do mesiaca minimálne však 2 krát do roka.
Tajomník riadi personál Komory v súlade nariadeniami Rady, v rámci možností rozpočtu odsúhlaseného Správnou Radou a pod dohľadom Riadiaceho Výboru.
Tajomník zastupuje zamestnancov v ich právach.
Prezident, ktorého volí Rada, zastupuje Komoru navonok vo všetkých právnych otázkach a pred tretími osobami, pred vládou, a to rovnako na úrovni štátu ako i na medzinárodnej úrovni. V prípade jeho neprítomnosti alebo práceneschopnosti ho môže zastúpiť Viceprezident, toho môže zastúpiť Tajomník.

ČLÁNOK 19. SEKRETARIÁT

Obchodné vedenie
Za účelom vybavovania bežného chodu činnosti Komory, je Správna Rada oprávnená vytvoriť potrebnú infraštruktúru napr. zabezpečením Výkonného Riaditeľa a zamestnaním potrebného personálu. Pôsobnosť ako aj práva a povinnosti Výkonného Riaditeľa sa stanovia v separátnej zmluve. Výkonný riaditeľ a ostatní zamestnanci nemôžu byť riadnymi členmi Komory.

ČLÁNOK 20. ÚČTOVNÍCTVO

Za správny rok sa považuje kalendárny rok.
Účtovníctvo sa vykonáva na základe účtovných noriem a predpisov platných v Slovenskej Republike. Za kontrolu účtovníctva zodpovedá Pokladník.

ČLÁNOK 21. ÚČTY

Každoročnú kontrolu účtovníctva, a revíziu dokladov vykonáva oprávnená externá audítorská kancelária, ktorú Správna Rada volí na dobu piatich rokov. Vypracuje správu, ktorú predloží Valnému Zhromaždeniu.

ČLÁNOK 22. ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA

Akékoľvek nezhody alebo nedorozumenia medzi členmi Komory ohľadom jej vnútorného fungovania sa riešia rozhodcovským konaním. Pravidlá rozhodcovského konania stanoví Správna Rada.

ČLÁNOK 23. PRÁVNE USTANOVENIA

V prípade, že niektorý z orgánov Komory koná v rozpore so zákonom, bude toto jeho konanie predmetom občianskeho procesu, kde Komoru pred právnymi orgánmi Slovenskej republiky zastúpi jeden z jej členov.

Ostatné sporné otázky, ktoré sa nevyriešia podľa stanovených pravidiel, budú posudzované podľa ustanovení zákona 83/1990 Zb. a ďalších súvisiacich právnych noriem Slovenskej republiky.

ČLÁNOK 24. ROZPUSTENIE KOMORY

Rozpustenie Komory je možné vyhlásiť len na mimoriadnom Valnom Zhromaždení a musí ho odhlasovať dvojtretinová väčšina zúčastnených alebo zástupcov. Ak dôjde k rozhodnutiu o rozpustení Komory, Valné Zhromaždenie určí jedného alebo viacerých likvidátorov, ktorí vykonajú likvidáciu združenia.

ČLÁNOK 25. ŠTATUTÁRNE JAZYKY

Tieto stanovy sú vyhotovené v slovenskej aj v anglickej verzii, pričom obe verzie majú rovnakú platnosť. V prípade relatívnej nezrovnalosti textov, sa za správnejšiu verziu považuje slovenská verzia textu.
Valné Zhromaždenie udeľuje Prezidentovi Komory plnú moc, aby akékoľvek zmeny v stanovách Komory oznámil Ministerstvu Vnútra Slovenskej republiky.

ČLÁNOK 26. PLATNOSŤ STANOV

Tieto stanovy sú platné a účinné registráciou združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Pokiaľ úpravy, týkajúce sa Obchodnej komory, nie sú dohodnuté v týchto stanovách, riadia sa tieto podľa práva Slovenskej republiky. Tieto stanovy boli prijaté zakladateľmi na základe ich skutočnej a vážnej vôle v dvoch vyhotoveniach a boli s nimi riadne oboznámení.

Vitajte na stránkach Indickej obchodnej a kultúrnej komory. Budeme radi, ak nás kontaktujete. Ako vám môžeme pomôcť?

Email:

info@indickakomora.sk

Tel:

+421 917 252 978

Tel:

+421 911 808 899